El correcte compliment de les obligacions fiscals i una correcte planificació i previsió dels impostos és una de les principals prioritats de tot empresari i és per això que el nostre Departament s’encarrega de vetllar perquè el compliment de les seves obligacions vers l’Agència Tributaria siguin conformes la normativa vigent i a l’hora fer una bona planificació d’inversions, mercantil i d’altres a fi de poder satisfer els menys  impostos possibles dintre els límits legals existents.

Serveis:

  • Gestió i tràmits davant l’Agència Tributaria i altres organismes oficials.
  • Estudi i redacció de tot tipus de recursos i reclamacions.
  • Aplaçament d’Impostos.
  • Assessorament permanent i personalitzat en matèria tributària.
  • Declaracions trimestrals d’Iva, Irpf i d’altres.
  • Impost de Societats.
  • Declaracions de la Renda i Patrimoni.
  • Representació davant la Inspecció d’Hisenda.